اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش، اسفند ماه ۱۳۸۹

اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش

1st Regional Conference on Research Commercialization

پوستر اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش

اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابركوه در شهر ابرکوه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش