اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان

اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان

The first regional conference on Psychotropic Substances

اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۶ تا ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در شهر اراک برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان