اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان، اسفند ماه ۱۳۸۶

اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان

The first regional conference on Psychotropic Substances

اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۶ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك در شهر اراک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان