اولین همایش منطقه ای علوم اعصاب، آبان ماه ۱۳۹۸

اولین همایش منطقه ای علوم اعصاب

The first regional conference on neuroscience

پوستر اولین همایش منطقه ای علوم اعصاب

اولین همایش منطقه ای علوم اعصاب در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی گناباد،دانشگاه علوم پشكي گناباد در شهر گناباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای علوم اعصاب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای علوم اعصاب