اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور

اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور

1st Regional Congress on Medical Plants of North of Iran

اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در شهر گرگان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور