اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور

1st Regional Congress on Medical Plants of North of Iran

اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط ،مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي گلستان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور