همایش ملی مراقبت مبتنی بر نوتوانی و بازتوانی، اسفند ماه ۱۳۹۷

همایش ملی مراقبت مبتنی بر نوتوانی و بازتوانی

National Conference on Rehabilitation and Rehabilitation

پوستر همایش ملی  مراقبت مبتنی بر نوتوانی و بازتوانی

همایش ملی مراقبت مبتنی بر نوتوانی و بازتوانی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول،دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول معاونت علمي دانشكده پرستاري مامايي در شهر دزفول برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مراقبت مبتنی بر نوتوانی و بازتوانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مراقبت مبتنی بر نوتوانی و بازتوانی