همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

Regional Conference on Knowledge Management in Sustainable Agriculture and Natural Resources

همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۱ خرداد ۱۳۹۰ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در شهر گرگان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی