همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

Regional Conference on Knowledge Management in Sustainable Agriculture and Natural Resources

همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی