پنجمین همایش منطقه ای زن ایرانی و پژوهش

پنجمین همایش منطقه ای زن ایرانی و پژوهش

Fifth Regional Conference on Iranian Women and Research

پنجمین همایش منطقه ای زن ایرانی و پژوهش در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزد اسلامی واحد سبزوار در شهر سبزوار برگزار گردید.




مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش منطقه ای زن ایرانی و پژوهش