پنجمین همایش منطقه ای زن ایرانی و پژوهش، اسفند ماه ۱۳۹۰

پنجمین همایش منطقه ای زن ایرانی و پژوهش

Fifth Regional Conference on Iranian Women and Research

پنجمین همایش منطقه ای زن ایرانی و پژوهش در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه آزد اسلامي واحد سبزوار در شهر سبزوار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش منطقه ای زن ایرانی و پژوهش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش منطقه ای زن ایرانی و پژوهش