همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

Regional Conference of Forests and Environment Sponsors of sustainable development

همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در شهر بوشهر برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار