همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

Regional Conference of Forests and Environment Sponsors of sustainable development

همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار