همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی، اسفند ماه ۱۳۸۸

همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

Regional Conference on Food and Biotechnology

همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۸ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی