همایش منطقه ای جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام تعلیم و تربیت، فروردین ماه ۱۳۸۶

همایش منطقه ای جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام تعلیم و تربیت

Regional Conference on Educational Technology in the education system

همایش منطقه ای جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام تعلیم و تربیت در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۶ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام تعلیم و تربیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام تعلیم و تربیت