اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات، دی ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات

The first National Conference on the Role of Civil Engineering Hazard Mitigations

پوستر اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات

اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۷ توسط دانشگاه رازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات