همایش علمی سالانه دانشگاه رازی

همایش علمی سالانه دانشگاه رازی

همایش علمی سالانه دانشگاه رازی در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۰ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه رازی کرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش علمی سالانه دانشگاه رازی