سومین همایش قرآن پژوهشی و طب، اسفند ماه ۱۳۹۱

سومین همایش قرآن پژوهشی و طب

سومین همایش قرآن پژوهشی و طب در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه علوم پزشكي اراك در شهر اراک برگزار گردید.