اولین همایش ملی قشم، تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و چشم انداز آینده ، اسفند ماه ۱۳۹۱

اولین همایش ملی قشم، تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و چشم انداز آینده

The first National Congress of qeshm, national production,iranian career and investment and future perspective

اولین همایش ملی قشم، تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و چشم انداز آینده در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ توسط ،موسسه آموزش عالي قشم در شهر قشم برگزار گردید.