دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی، مهر ماه ۱۴۰۰

دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی

The Second National Conference on Interdisciplinary Research in the Qur'an and the Concepts of the Life Sciences

پوستر دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی

دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی