اولین کنفرانس چالش های زیست محیطی با تاکید بر پسماندهای پلاستیکی، تیر ماه ۸

اولین کنفرانس چالش های زیست محیطی با تاکید بر پسماندهای پلاستیکی

1sd conference of Enviromental Challengs with emphasis on plastics waste

پوستر اولین کنفرانس چالش های زیست محیطی با تاکید بر پسماندهای پلاستیکی

اولین کنفرانس چالش های زیست محیطی با تاکید بر پسماندهای پلاستیکی در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس چالش های زیست محیطی با تاکید بر پسماندهای پلاستیکی مراجعه فرمایید.


اولین کنفرانس چالش های زیست محیطی با تاکید بر پسماندهای پلاستیکی در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس چالش های زیست محیطی با تاکید بر پسماندهای پلاستیکی مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس چالش های زیست محیطی با تاکید بر پسماندهای پلاستیکی