اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی، بهمن ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی

پوستر اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی

اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشگاه شهيد باهنر كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی