پنجمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک

پنجمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک

پنجمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۲ تا ۹ خرداد ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در شهر شهرکرد برگزار گردید.


اهداف همایش:

آشنایی و بررسی دیدگاه روان تنی در حوزه توانبخشی و روان درمانی با کودکان

محورهای همایش:

- نقش استرس در بیماریهای روان تنی
- مشکلات و چالش های منوجود در کار بالینی – فرسودگی شغلی
- نقش جنسیت در بیمارثیهای روان تنی
- جنبه های اجتماعی و بین فرهنگی در بیماریهای روان تنی
- نقش عوامل بیولوژی در بیماریهای روان تنی
- مشکلات هیجانی در بخش های طبی و نقش گروههای حمایتی
- مدیریت بیماران مهاجم و پرخاشگر در بیمارستانهای عمومی
- مداخلات روانشناختی و درد در بیماریهای مزمن
- مداخلات روانشناختی و تغییر در سبک زندگی بیماریهای مزمن
- تأثیر بیماریهای مزمن بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی
- نقش مراکز توانبخشی در درمان بیثماریهای روان تنی
- توانبخشی بیماریهای ارتوپدی
- توانبخشی بیماریهای قلب و عروق
- توانبخشی بیماریهای گوارش
- توانبخشی بیماران تنفسی ( ریوی )
- توانبخشی بیماران نورولوژی
- توانبخشی بیماران سرطانی
- توانبخشی بیماران ENT
- توانبخشی بیماران ارولوژی
- توانبخشی بیماران روانپزشکی
- توانبخشی بیماران وابسته به مواد
- توانبخشی سرپایی و بستری
- پیشگیری و سلامت جامعه
- توانبخشی کودکان با نیازهای خاص
- طب فیزیکی و توانبخشی بیماران
- توانبخشی بیماران کلیوی
- توانبخشی بیماران خاص
- نقش قوای مقننه و مجریه در توانبخشی بیماران