اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم انسانی، اسفند ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم انسانی

1st Conference on Psychology, Social Sciences and Humanities

پوستر اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم انسانی

اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم انسانی در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم انسانی