اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، مرداد ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

پوستر اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ توسط ،شركت خدمات برتر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی