سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی، تیر ماه ۱۳۹۸

سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی

National Symposium on Vegetal Tissue Slew

پوستر سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی

سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۸ توسط ،معاونت و فناوري رياست جمهوري در شهر کرج برگزار گردید.