سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی، تیر ماه 98

سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی

National Symposium on Vegetal Tissue Slew

پوستر سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی

سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۸ توسط معاونت و فناوری ریاست جمهوری در شهر کرج برگزار گردید.


محور های همایش

حوزه های نوین کشت بافت گیاهی

تامین هسته های اولیه

چالش ها و موانع تولید

تضمین کیفیت،  برند سازی و فروش

صدور مجوز و احداث مراکز کشت بافت
نظارت بر تولید از مرکز کشت بافت تا باغدار

نقش دولت در حمایت و راهبردهای اجرایی