نهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی

نهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی

پوستر نهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی

نهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۲ تا ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار گردید.


با یاری خداوند متعال دانشکده ریاضی دانشگاه سیستان و بلوچستان نهمین سمینار دو سالانه احتمال و فرآیندهای تصادفی را  با همکاری انجمن آمار ایران و در راستای اهداف سال جهانی آمار؛  روزهای چهارشنبه و پنج شنبه، 20و 21 شهریور 1392 ( 11و12 سپتامبر 2013)  برگزار خواهد کرد.


 

محورهای سمینار:

مبانی احتمال:
- نظریه اندازه احتمال
- نظریه احتمال در ساختارهای جبری و توپولوژیکی
- احتمال هندسی
- احتمال فازی
- سایر موارد در این زمینه
 
فرآیندهای تصادفی:
- فرآیند های مارکوف
- فرآیندهای شاخه ای
- فرآیندهای وینر و نفوذ
- فرآیندهای تجدید
- نظریه صف
- مارتینگل ها
- سایر موارد در این
زمینه
 
قضایای حدی:
- قانون اعداد بزرگ
- قضایای حد مرکزی
- نظریه انحرافات بزرگ
- نظریه نمونه های بزرگ
- سایر موارد در این زمینه
 
آنالیز و هندسه تصادفی:
- انتگرال های تصادفی
- معادلات دیفرانسیل تصادفی
- معادلات انتگرای تصادفی
- معادلات و عملگر های تصادفی
- کاربرد انالیز تصادفی
- سایر موارد در این زمینه
 
نظریه توزیع ها و قابلیت اعتماد:
- نامساویها و ترتیب های تصادفی
- تابع مفصل و وابستگی ها
- تابع مشخصه و تبدیلات دیگر
- توزیع های پایدار و بی نهایت بخش پذیر
- نظریه فازی در ارتباط با توزیع ها
- نظریه آماره های ترتیبی
- سایر موارد در این زمینه
 
روش های محاسباتی احتمالاتی وفرآیندهای تصادفی:
- استباط آماری فرآیندهای تصادفی
- سریهای زمانی
- تحلیل طیفی
- میدان های تصادفی و تحلیل تصاویر
- فرآیندهای فضایی
- برنامه ریزی تصادفی
- ریاضیات مالی تصادفی
- سیستمهای تصادفی و کنترل
- سایر موارد در این زمینه
 
سایر زمینه های احتمالاتی و فرآیندهای تصادفی:
- تحلیل بقا
- نظریه اطلاع
- اندازه های اطلاع
- آنتروپی
- نظریه بازیها
- آنالیز ترکیبی
- سایر موارد در این زمینه