نهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی، شهریور ماه ۱۳۹۲

نهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی

پوستر نهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی

نهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۲ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشگاه سيستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار گردید.