دومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار، فروردین ماه ۱۳۹۷

دومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار

2nd International Congress on Prevention Strategies for Patient-Related Infections

پوستر دومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار

دومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،گروه كودكان دانشگاه علوم پزشكي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.