نوزدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات، دی ماه 97

نوزدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات

19th Seminar on Physiotherapy Specialty Spine

پوستر نوزدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات

نوزدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای پذیرش مقاله:
تشریح بالینی،کینزیولوژی ، بیومکانیک پاتوبیومکانیک، پاتوکینزیولوژی، نوروفیزیولوژی حرکت و ثبات، ارزیابی عملکردی، تشخیص های افتراقی و ارزیابی پاسچر و بالانس،آسیبهای دیسک، سیاتیک،فاست،انحرافات ستون فقرات ، اختلالات کرانیال و لگن، ارگونومی و پیشگیری از آسیب های شغلی- ورزشی و روش های درمانی اعم از:

Manipulation, Mobilization, Craniosacral Therapy, Positional Release Technique, Neuromuscular technique, Muscle Energy Technique, Myofasial technique, Traction, Dry needling, Exercise therapy, Electrotherapy