اولین کنفرانس روانشناسی ،علوم اجتماعی، علوم تربیتی و علوم انسانی، بهمن ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس روانشناسی ،علوم اجتماعی، علوم تربیتی و علوم انسانی

First Conference on Psychology, Social Sciences, Educational Sciences and Humanities

پوستر اولین کنفرانس روانشناسی ،علوم اجتماعی، علوم تربیتی و علوم انسانی

اولین کنفرانس روانشناسی ،علوم اجتماعی، علوم تربیتی و علوم انسانی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس روانشناسی ،علوم اجتماعی، علوم تربیتی و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس روانشناسی ،علوم اجتماعی، علوم تربیتی و علوم انسانی