کنفرانس ملی اتوماسیون برق و کنترل صنعتی، مهر ماه ۱۳۹۵

کنفرانس ملی اتوماسیون برق و کنترل صنعتی

پوستر کنفرانس ملی اتوماسیون برق و کنترل صنعتی

کنفرانس ملی اتوماسیون برق و کنترل صنعتی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه صنعتی اراک،دانشگاه صنعتي اراك در شهر اراک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی اتوماسیون برق و کنترل صنعتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی اتوماسیون برق و کنترل صنعتی