اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه، اردیبهشت ماه ۱۳۸۹

اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

First National Conference of Probiotic and Functional Foods

اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط ،مركز علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه