همایش ملی خصوصی سازی در ایران، خرداد ماه ۱۳۹۰

همایش ملی خصوصی سازی در ایران

National Conference on Privatization in Iran

همایش ملی خصوصی سازی در ایران در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی خصوصی سازی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی خصوصی سازی در ایران