اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها، اسفند ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها

پوستر اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها

اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها