همایش ملی پلیس،عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم، اسفند ماه 97

همایش ملی پلیس،عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

Police, Restorative Justice & Crime Prevention

پوستر همایش ملی پلیس،عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

همایش ملی پلیس،عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم انتظامی امین - دانشکده علوم وفنون انتظامی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


عدالت ترمیمی راهبردی است که از طریق آن بزهکار، بزه دیده و اعضای جامعه محلی به کمک یکدیگر و با کمک یک تسهیل‌گر(پلیس) تلاش می‌کنند برای مشکلات ناشی از جرم راه حلیبیابند. در واقع سازمان پلیس با به کار بستن این راهبرد می‌تواند از طریق تسهیل گفتگوهای صلح و سازش‌محور میان بزه‌دیده و بزهکار، پرونده‌های کیفری زیادی را حل و فصل نموده و از تراکمپرونده‌های کیفری بکاهد.بر این اساس دانشگاه علوم انتظامی امین با برگزاری همایش " پلیس، عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم" به دنبال تحقق اهداف راهبردی مذکور«توسعه مبانی نظری  کارکردهای ترمیمی پلیس، تولید داده های تجربی در حوزه عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم، آشنایی با نتایج تحقیقات و تجارب سایر کشورها از طریق مطالعات تطبیقی و ارائه شیوه‌هایاثربخش برای پلیس در حوزه عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم» می‌باشد.نتایج مطالعات این همایش بی گمان در بازنگری قوانین کیفری، ساختار سازمانی، فرهنگ‌سازی و ارتقاء سطح دانش پلیس، احصاءچالش‌ها و ارائه سازوکارها، تضمین کیفیت و تجانس خدمات ترمیمی ارائه شده و افزایش اعتماد عمومی نسبت به مشارکت در فرآیندهای ترمیمی پلیس نقش موثری خواهد داشت. لذا از همه فرهیختگان محترم دعوت می شود که با ارائه مقالات ارزشمند خود بر غنای علمی همایش بیافزایید.

 

محورهای همایش:

۱- مبانی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در سازمان پلیس

۱-۱- پلیس، عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در متون اسلامی

۱-۲- پلیس، عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در فرهنگ ایرانی

۱-۳- پلیس، عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم  در مکاتب و نحله های فکری

 ۱-۴- پلیس، عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در اسناد بین المللی و حقوق تطبیقی

۱-۵-گفتمان عدالت ترمیمی در اسناد ملّی و فراملی.

 

 ۲- پلیس و عدالت ترمیمی در سیاست جنایی ایران

 ۲-۱- سیاست جنایی تقنینی در حوزه پلیس، عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

۲-۲- سیاست جنایی اجرایی در حوزه پلیس، عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

 ۲-۳- سیاست جنایی قضایی در حوزه پلیس، عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

۲-۴- سیاست جنایی مشارکتی در حوزه پلیس، عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم.

 

۳- رویکرد روان شناختی و جامعه شناختی به کارکردهای ترمیمی پلیس

۳-۱- روان شناسی قضایی و کارکردهای ترمیمی پلیس

۳-۲- روان شناسی مثبت گرا و کارکردهای ترمیمی پلیس 

۳-۳- مشاوره و مددکاری اجتماعی و کارکردهای ترمیمی پلیس

۳-۴- جامعه شناسی شهری و کارکردهای ترمیمی پلیس

۳-۵- جامعه شناسی روستایی و کارکردهای ترمیمی پلیس

۳-۶- جامعه شناسی کیفری و کارکردهای ترمیمی پلیس

 

۴- رویکرد چند نهادی به مشارکت پلیس در فرآیندهای ترمیمی

۴-۱- تعامل پلیس و دادگستری(دادسرا، دادگاه، شورای حل اختلاف) در حوزه عدالت ترمیمی

۴-۲- تعامل پلیس و کانون وکلای دادگستری در حوزه عدالت ترمیمی

۴-۳- تعامل پلیس و رسانه ها در حوزه عدالت ترمیمی

۴-۴- تعامل پلیس، مدارس و مراکز آموزشی  در حوزه عدالت ترمیمی

۴-۵- تعامل پلیس و سازمان بهزیستی در حوزه عدالت ترمیمی

۴-۶- تعامل پلیس و سازمان های مردم نهاد در حوزه عدالت ترمیمی

 

  ۵- الزامات پلیس در عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

۵-۱- آینده پژوهی در حوزه پلیس، عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

۵-۲- مدیریت دانش در حوزه پلیس، عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

۵-۳- ساختار سازمانی در حوزه پلیس، عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

۵-۴- آموزش و مهارت در حوزه پلیس، عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

۵-۵- فناوری های نوین در حوزه پلیس، عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

۵-۶- فرماندهی و مدیریت در حوزه پلیس، عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

۵-۷- سیاستگذاری و نهادینه سازی رویه های عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در سازمان پلیس

 

۶-عدالت ترمیمی در نیروی انتظامی: عملکرد و چشم انداز

۶-۱-  مطالعه رویه های ترمیمی در واحدهای مشاوره و مددکاری پلیس

۶-۲- مطالعه میزان آموزش و مهارت های مددکاران اجتماعی در واحدهای پلیس

۶-۳- میزان ارجاع پرونده ها به واحدهای مشاوره و مددکاری پلیس

۶-۴- میزان علاقه اطراف دعوا به واحدهای مشاوره و مددکاری پلیس

۶-۵- ارزیابی اثربخشی عملکرد واحدهای مشاوره و مددکاری پلیس

۶-۶-کارکردهای ترمیمی پلیس در حوزه پیشگیری بزه کاری و بزه دیدگی اطفال

۶-۷- کارکردهای پلیس در حوزه پیشگیری از اعتیاد مواد مخدر

۶-۸-کارکردهای ترمیمی پلیس زن

۶-۹-رویکردهای ترمیمی پلیس در کنترل اجتماعات (اجتماعی، سیاسی، ورزشی، صنفی و ...)

۶-۱۰-کارکردهای ترمیمی پلیس ۱۱۰