کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها، آبان ماه ۱۳۹۰

کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها

Polymer Processing Society 2011 Asia/Australia Regional Meeting

کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه صنعتي اميركبير در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها