سومین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی اردیبهشت 97

سومین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی

3rd National Conference on Protein and Peptide Sciences

پوستر سومین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی

سومین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.


محور های کنفرانس:
۱_شیمی پروتئین
۲_پروتئومیکس بالینی و سنجشی
۳_مهندسی آنزیم ها و شیمی آنزیم 
۴_آنزیم ها،آنزیم ها ی مصنوعی و کاربرد های پزشکی و صنعتی
۵_فولدینگ، پویایی ساختاری و پایداری پروتئین ها
۶_پپتید های فعال زیستی و کاربرد آنها در صنایع مختلف
۷_پروتئین ها و بیماری های متابولیکی
۸_داروها و بیومارکرهای پروتئینی
۹_فناوری های پشرفته در حوزه ی مطالعات پروتئینی
۱۰_کاربرد پروتئین ها در فناوری نانو
۱۱_نوآوری در روش های تخلیص و سنجش های کمی پروتئینی
۱۲_بر همکنش دارو_پروتئین و پروتئین_پروتئین
۱۳_کاربرد کامپیوتر در تحقیقات پروتئینی
۱۴_پروتئین های گیاهی و بیماری های مرتبط