سومین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سومین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی

3rd National Conference on Protein and Peptide Sciences

پوستر سومین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی

سومین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شیراز،دانشگاه شيراز در شهر شیراز برگزار گردید.