نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران، شهریور ماه 98

نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران

1st Iranian Plant Pathology Congress

پوستر نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران

نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۸ توسط انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران مراجعه فرمایید.


محور های همایش 

  • شناسایی، تعیین پراکنش و خسارت عوامل بیماری زای گیاهی
  • تنوع ژنتیکی عوامل بیماری زای گیاهی
  • پیش آگاهی و اپیدمیولوژی عوامل بیماری زای گیاهی
  • مدیریت بیماری های گیاهی ( کنترل بیولوژیک، شیمیایی، زراعی و ....)
  • مکانیزمهای بیماریزایی بیمارگر ها، مقاومت میزبان و اثرات متقابل بیمارگر و میزبان
  • بیماری های ناشی از عوامل غیر زنده (Abiotics)
  • فرمولاسیون آفتکشهای شیمیایی، بیولوژیک، گیاهی و تکنولوژی کاربرد آنها


مقالات پذیرش شده در نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران