نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت، آذر ماه ۱۳۹۸

نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت

The First Iranian Congress of Positive Psychology

پوستر نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت

نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۸ توسط ،انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایرانانجمن علمي روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت