اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور

اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور

اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور در تاریخ ۲۲ اردبهشت ۱۳۸۹ تا ۲۳ اردبهشت ۱۳۸۹ توسط دانشگاه پیام نور تبریز در شهر تبریز برگزار گردید.