اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور

اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور

اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط دانشگاه پیام نور تبریز در شهر تبریز برگزار گردید.