اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور، اردیبهشت ماه ۱۳۸۹

اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور

اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط دانشگاه پیام نور واحد تبریز،دانشگاه پيام نور تبريز در شهر تبریز برگزار گردید.