اولین کنگره بین المللی پریناتالوژی، هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژی، فروردین ماه ۱۳۹۸

اولین کنگره بین المللی پریناتالوژی، هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژی

1st international congress of perinatology 7th national congress of perinatology & neonatology

پوستر اولین کنگره بین المللی پریناتالوژی، هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژی

اولین کنگره بین المللی پریناتالوژی، هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس،انجمن علمی پریناتولوژی ایراندانشگاه علوم پزشكي شيرازانجمن پريناتالوژي ايران، مركز تحقيقات بيمار يهاي مادر و جنين دانشگاه علوم پزشكي شيراز ،گروه پريناتالوژي دانشگاه علوم پزشكي شيراز ، گروه نوزادان دانشگاه علوم پزشكي شيراز ، مركز تحقيقات نوزادان دانشگاه علوم پزشكي شيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی پریناتالوژی، هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره بین المللی پریناتالوژی، هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژی