همایش ارتباط صنعت برق با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، آذر ماه ۱۳۹۱

همایش ارتباط صنعت برق با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

Conference on the relationship between the electricity industry and universities and research centers

همایش ارتباط صنعت برق با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۱ توسط پژوهشگاه نیرو، برگزار گردید.