همایش ارتباط صنعت برق با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، آذر ماه 91

همایش ارتباط صنعت برق با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

همایش ارتباط صنعت برق با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۱ توسط پژوهشگاه نیرو درتهران برگزار گردید.