دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان درپیشگیری ازوقوع جرم و آسیب های اجتماعی، بهمن ماه ۱۳۹۰

دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان درپیشگیری ازوقوع جرم و آسیب های اجتماعی

The second conference on the role of knowledge and academics in preventing crime and social harm

دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان درپیشگیری ازوقوع جرم و آسیب های اجتماعی در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر در شهر شوشتر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان درپیشگیری ازوقوع جرم و آسیب های اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان درپیشگیری ازوقوع جرم و آسیب های اجتماعی