چهارمین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی، آبان ماه ۱۳۹۶

چهارمین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی

Fourth National Conference on Organizational Culture and Human Resources

پوستر چهارمین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی

چهارمین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی