اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی، خرداد ماه ۱۳۹۸

اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی

The first national congress of science in the field of engineering sciences

پوستر اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی

اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان،وزارت علوم تحقيقات و فناوري - دانشگاه صنعتي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی