اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی ،علوم تربیتی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی ،علوم تربیتی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی

The first international conference of psychology, educational sciences, social sciences and humanities

پوستر اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی ،علوم تربیتی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی

اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی ،علوم تربیتی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی ،علوم تربیتی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی ،علوم تربیتی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی