همایش علمی پژوهشی خلیج فارس، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

همایش علمی پژوهشی خلیج فارس

همایش علمی پژوهشی خلیج فارس در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه تربت حیدریه،دانشگاه تربيت حيدريه در شهر تربت حیدریه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش علمی پژوهشی خلیج فارس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش علمی پژوهشی خلیج فارس