اولین کنگره ملی برق و انرژی، اسفند ماه ۱۳۹۵

اولین کنگره ملی برق و انرژی

اولین کنگره ملی برق و انرژی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی برق و انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی برق و انرژی