کنفرانس تهدیدات و امنیت زیستی در کشاورزی ایران، آذر ماه ۱۳۸۷

کنفرانس تهدیدات و امنیت زیستی در کشاورزی ایران

کنفرانس تهدیدات و امنیت زیستی در کشاورزی ایران در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۸۷ توسط ،پژوهشكده مهندسي وزارت جهاد كشاورزيسازمان پدافند غيرعامل در شهر تهران برگزار گردید.