هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۹

هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران

The 7th Scientific Congress on the Development and Promotion of Architecture and Urbanism in Iran

پوستر هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران

هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی بینالود،مركز مطالعات و تحقيقات علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران